آجر نسوز آلومینایی

مشخصات آجر نسوز آلومینایی (شرکت سرمد شمیم سپاهان)

 

 

۹۰   ALUMINA

 

دانسیته : ۰/۳ – ۸۰/۲

KG/CM2

کاربرد: صنایع نفت و پتروشیمی و سایر صنایع شیمیایی و حرارتی

 

%۸۹/۴ AL2O3
%۸/۶ Sio2
%۰/۱ Tio2
%۰/۲ Fe2o3
%۰/۲ Cao
%۰/۳ Nao2
%۰/۳ K2o
  Li2o
%۱/۲ Mgo

 

 

 

 

۸۵   ALUMINA

 

دانسیته :۲/۶۵≥

KG/CM2

کاربرد:سقف کوره های قوس الکتریکی منطقه خروجی کوره های سیمان و کاربرد عمومی در سایر صنایع

%۸۴/۵ AL2O3
%۹/۱ Sio2
%۱/۸ Tio2
%۱/۵ Fe2o3

 

 

 

۹۵   ALUMINA

 

دانسیته : ۰۵/۳ – ۸۵/۲

KG/CM2

کاربرد:سایر صنایع شیمیایی و حرارتی و نفت و پتروشیمی

%۹۷/۵ AL2O3
%۰/۳ Sio2
%۰/۸ Tio2
%۰/۳ Fe2o3
%۰/۳ Cao
%۰/۲ Nao2
%۰/۱ K2o
%۰/۵ Mgo

 

 

 

۶۵   ALUMINA

 

دانسیته : ۵۰/۲≤

KG/CM2

کاربرد:صنایع سیمان و سایر صنایع

 

%۷۱/۵ AL2O3
%۲۱/۵ Sio2
%۲/۳ Tio2
%۱/۹ Fe2o3
%۰/۶ Cao
%۰/۲ Nao2
%۰/۴ K2o
%۰/۴ Mgo

 

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.