آجر نسوز آلومینی

مشخصات آجر نسوز آلومینی

 

 ۵۰    ALUMINA

 

دانسیته : ۳۰/۲ – ۲۰/۲

KG/CM2

کاربرد: منطقه ایمنی کوره های سیمان و کاربردهای عمومی در سایر صنایع

 

%۵۳/۵ AL2O3
%۴۱ Sio2
%۱/۵ Tio2
%۱/۷ Fe2o3

 

 

ALUMINA  ۶۰

دانسیته : ۴۰/۲ – ۳۰/۲

KG/CM2

کاربرد:در صنایع سیمان و سایر صنایع

 

 

%۶۱/۵ AL2O3
%۲۹ Sio2
%۱/۶ Tio2
%۲/۵ Fe2o3

 

 

ALUMINA    ۷۰

 

دانسیته : ۳۵/۲≤

KG/CM2

کاربرد:منطقه خروجی و خشک کن کوره های سیمان

%۶۹/۵ AL2O3
%۲۲/۳ Sio2
%۱/۵ Tio2
%۱/۷ Fe2o3

 

 

 

۸۰ ALUMINA

 

دانسیته :۵۰/۲ ≤

KG/CM2

کاربرد:پاتیل های فولاد ، سقف کوره های قوس الکتریکی و مناطق خروجی کوره های سیمان

 

%۸۰/۵ AL2O3
%۱۲/۵ Sio2
%۱/۹ Tio2
%۱/۸ Fe2o3

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.

 

alumina-bricks-1high-alumina-2