آجر نسوز منیزیت اسپینلی

آجر نسوز منیزیت اسپینلی   Magnesia Spinel Bricks

 

منیزیت اسپینلی  %۸۵

دانسیته ۹۰/۲ –۸۵/۲

KG/CM2

کاربرد: منطقه پخت کوره دوار صنعت سیمان

%۱۱/۴ AL2O3
%۰/۷ Sio2
%۸۵ Mgo
%۰/۶ Fe2o3
%۱/۳ Cao

 

 

منیزیت اسپینلی  %۹۲


دانسیته ۹۸/۲ – ۹۲/۲

KG/CM2

کاربرد: در قسمت منطقه پخت کوره های آهک

 

%۴/۴ AL2O3
%۰/۸ Sio2
%۹۲/۸ Mgo
%۰/۶ Fe2o3

 

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.

 

spinel-magnesia-2