آجر های نسوز کربنی

آجر های نسوز کربنی

منیزیا کربنی

دانسیته ۹۰/۲ – ۸۵/۲

  Residual KG/CM3

(%۶ – %۱۲ – %۱۴)

کاربرد: صنعت فولاد

آنالیز شیمیایی

%۰/۹ Cao
%(۹۶- ۹۸) Mgo
%۰/۵ Fe2o3

 

 

آلومینا منیزیا کربن (AMC)

دانسیته ۹۰/۲ – ۸۵/۲

 KG/CM3

Residualc=%7

کاربرد:خط مذاب سرباره و کف پاتیلهای فولاد

                        آنالیز شیمیایی

%۸۵ AL2O3
%۱/۵ Sio2
Tio2
%۰/۵ Fe2o3
%۰/۵ Cao
%۱۰ Mgo

 

 

-دانسیته ۱۵/۳ – ۰۵/۳

 KG/CM3

Residualc=%6

کاربرد:ناحیه ضربه گیر پاتیل های فولاد

محل کاربرد: در صنایع فولاد سازی (صنعت فولاد)

                   آنالیز شیمیایی

%۹۲ AL2O3
Sio2
Tio2
%۰/۳ Fe2o3
%۰/۳ Cao
Mgo

 

 

 

آجرهای منیزیا کربنی و آلومینا منیزیا کربنی (AMC)در صنعت فولاد استفاده می شوند و این محصولات پس از تخریب کوره ها برای تعمیرات و نسوز چینی جدید همه ضایعات به صورت درهم و مخلوط می باشند که جدا سازی آنها از هم بسیار مشکل می باشد و باید دقت زیادی گردد و هر گونه ذوبی به آنها چسبیده باشد جدا گردد.

 

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.

 

 جهت مشاهده رزومه شرکت به بخش قرارداد ها مراجعه فرمایید.