قراردادها

خلاصـه ایـی از قـراردادهـای منعقـد شـده

رديف شرکت طرف قرارداد موضوع قرارداد شماره قرارداد وزن (تن) تاریخ شروع تاريخ اتمام قرارداد
۱ فولاد مبارکه اصفهان  فروش چدن ۴۸۲۱۶۸۹۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰
۲ فولاد مبارکه اصفهان آهن آلات قراضه شامل آماده سازی-برشکاری-تفکیک ناخالصی ها و بارگیری-تخلیه ۴۸۲۰۶۶۷۳ ۷,۲۰۰ ۱۳۸۳/۴/۲۷ ۱۳۸۴/۵/۵
۳ فولاد مبارکه اصفهان نظارت بر تبدیل شمش آلومینیوم ۴۸۱۹۹۴۵۵ ۱۳۸۳/۷/۱ ۱۳۸۴/۶/۲
۴ فولاد مبارکه اصفهان فروش چدن ۴۸۲۲۹۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ ۱۳۸۵/۰۴/۰۱
۵ فولاد مبارکه اصفهان فروش چدن ۴۸۲۴۸۷۵۹ ۱۲,۵۰۰ ۱۳۸۶/۴/۱ ۱۳۸۷/۴/۱
۶ فولاد مبارکه اصفهان فروش چدن ۴۸۲۱۶۸۹۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
۷ فولاد مبارکه اصفهان فروش بوکسیت ۴۸۲۶۸۳۷ ۱,۰۰۰ ۱۳۸۷/۵/۲۰ ۱۳۸۷/۸/۸
۸ فولاد مبارکه اصفهان فروش چدن ۴۸۲۵۷۳۴۳ ۲۰,۰۰۰ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
۹ فولاد مبارکه اصفهان فروش چدن ۴۸۲۷۴۲۴۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
۱۰ فولاد مبارکه اصفهان قرارداد تحویل  گیری، استحصال  تفکیک و جداسازی ضایعات نسوز حدودا سالیانه ۰۰۰/۱۲۵ تن ۴۸۲۸۵۱۸۹ ۳۸۰/۰۰۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱ مدت  ۳سال
۱۱ فولاد مبارکه اصفهان خرید آجرنسوز ۹۲۸۷۰۰۵۲ ۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۲/۷/۱ مدت ۵ سال
۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ضایعات نسوز وفولادی ۴۸۲۸۵۱۸۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۸۹/۷/۱ ۱۳۹۰/۶/۳۱
۱۳ فولاد مبارکه اصفهان فروش بوکسیت ۴۸۳۱۷۸۱۷ ۸۱۰ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
۱۴ فولاد مبارکه اصفهان فروش بوکسیت ۴۸۳۲۷۹۵۶ ۱,۱۵۸ ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۱۳۹۳/۳/۳
رديف شرکت طرف قرارداد موضوع قرارداد شماره قرارداد وزن (تن) تاریخ شروع تاريخ اتمام قرارداد
۱۵ فولاد مبارکه اصفهان فروش بوکسیت ۴۸۳۴۷۹۴۹ ۱۴,۰۰۰ ۱۳۹۲/۷/۱ به مدت ۵ سال
۱۶ فولاد مبارکه اصفهان خرید سرباره ۹۲۸۷۰۰۸۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
۱۷ فولاد مبارکه اصفهان خرید خرسک ۹۳۸۷۰۰۵۹ ۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۵ ۱۳۹۴/۲/۱۴
۱۸ فولاد مبارکه اصفهان-فولادسبا فروش کلسیم آلومنیات ۴۸۳۸۲۵۶۱ ۳,۴۰۰ ۱۳۹۴/۴/۱۰ ۱۳۹۵/۱/۱
۱۹ فولاد سبا خرید پوسته اکسید ۹۴۸۵۵۰۰۵۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۷/۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۲۰ فولاد مبارکه اصفهان خرید پوسته اکسید ۹۴۸۶۵۰۰۵۴ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۷/۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
۲۱ ذوب آهن فروش  خرسك ۱۳۰۷۲۲ ۵,۲۵۰ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ ۱۳۸۵/۱۱/۳۰
۲۲ ذوب آهن فروش  خرسك ۵۰۳۰۰ ۲,۵۰۰ ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ ۱۳۸۵/۰۶/۲۶
۲۳ ذوب آهن فروش  خرسك ۷۸۳۱۷ ۶,۸۷۵ ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴
۲۴ ذوب آهن فروش  خرسك ۱۳۳۸۷۹ ۳,۵۰۰ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
۲۵ ذوب آهن فروش شالاكه ۱۳۴۰۸۱ ۴,۵۰۰ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ ۱۳۸۶/۰۳/۱۹
۲۶ ذوب آهن فروش  خرسك ۵۱۲۱۲ ۳,۵۰۰ ۱۳۸۶/۰۲/۱۸ ۱۳۸۶/۰۴/۲۶
۲۷ ذوب آهن فروش  آهن قراضه ۷۱۲۴۷ ۱۲,۵۰۰ ۱۳۸۶/۰۵/۱۱ ۱۳۸۶/۰۹/۱۲
۲۸ ذوب آهن فروش  خرسك ۹۲۶۷۱ ۵,۰۰۰ ۱۳۸۶/۰۵/۲۹ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳
۲۹ ذوب آهن فروش شالاكه ۸۰۴۳۷ ۴,۵۰۰ ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ ۱۳۸۷/۰۱/۱۷
۳۰ ذوب آهن فروش  خرسك ۸۷۱۲۰۱۲۰ ۲,۵۰۰ ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳
۳۱ ذوب آهن فروش  خرسك – شالاکه ۸۷۱۲۰۲۵۱ ۸,۰۰۰ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ ۱۳۸۸/۰۴/۱۶
رديف شرکت طرف قرارداد موضوع قرارداد شماره قرارداد وزن (تن) تاریخ شروع تاريخ اتمام قرارداد
۳۲ ذوب آهن حمل ضایعات فلزی کارگاهای  نورد و تخلیه آنها در گود قراضه فولاد سازی .شامل آماده سازی-تفکیک-بسته بندی و بارگیری ۸۸۱۲۰۱۳۵ ۱۰۰,۰۰۰ ۶/۸/۱۳۸۸ ۶/۸/۱۳۸۹
۳۳ ذوب آهن فروش خرسك  فولادی چدنی ۸۸۱۲۰۱۸۸ ۸,۰۰۰ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱
۳۴ ذوب آهن فروش خرسك  فولادی چدنی ۸۹۱۲۰۱۳۴ ۳,۰۰۰ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷
۳۵ ذوب آهن فروش خرسك  فولادی چدنی ۸۹۱۲۰۲۰۱ ۸,۷۵۰ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ ۱۳۹۰/۴/۱۲
۳۶ ذوب آهن فروش  خرسک فولادی و چدنی ۹۰۱۲۰۲۶۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ۱۳۹۱/۶/۲۶
۳۷ ذوب آهن فروش  خرسک فولادی و چدنی ۹۱۷۰۸۲ C1 ۵,۰۰۰ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ ۱۳۹۱/۶/۲۶
۳۸ ذوب آهن فروش  خرسک فولادی و چدنی ۹۲۰۴۵۷۴C1 ۶,۲۵۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۱۳۹۳/۱/۸
۳۹ اصفهان توما خردایش و دانه بندی آجر های آلومینیایی،بوکسیتی،منیزیتی ۹۳ت /۲۵۷۱ ۱,۰۰۰ ۱۳۹۴/۳/۵ ۱۳۹۵
۴۰ اصفهان توما خردایش و دانه بندی آجر های آلومینیایی،بوکسیتی،منیزیتی ۲۳۷۸/۹۲/ت ۵۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳
۴۱ اصفهان توما سرند و بازیافت آهن اسفنجی ۲۳۷۸/۹۲/ت ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۳۹۳/۴/۲۸
۴۲ سیمان دلیجان  خرید آجر ضایعاتی ک/د/۹۴/ ۱۱۹۳۳ ۱,۵۰۰ ۱۳۹۴/۸/۹ ۱۳۹۵
۴۳ سیمان فارس خرید آجرنسوز ۱۴۳۰ ۴۰۰ ۱۳۹۴/۹/۲۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
۴۴ سیمان سپاهان تامین نیروی انسانی ماهر ۱۳۲۰/۱۰۶   ۸۸/۲/۱۶ ۱۳۸۹
۴۵ سیمان سپاهان تامین نیروی انسانی ماهر ۱۳۲۰/۵۴۲۶   ۸۷/۶/۱۱ ۱۳۸۸
۴۶ سیمان سپاهان خدمات عمومی ۲-۸۹/۲۷۷   ۱۳۸۹/۱/۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۴۷ سیمان سپاهان تامین نیروی انسانی ماهر ۲-۹۰/۴۹۱   ۱۳۹۰/۱/۱ ۱۳۹۱/۲/۳۱
رديف شرکت طرف قرارداد موضوع قرارداد شماره قرارداد وزن (تن) تاریخ شروع تاريخ اتمام قرارداد
۴۸ سیمان سپاهان خرید آجرنسوز ۲-۹۲/۳۴۰۳ ۲,۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۱۶ ۱۳۹۲/۴/۱
۴۹ چکاوک مهاجرنقش جهان فروش چدن ۹۳/۴۱۲۱/۱۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۶ ۱۳۹۳/۶/۲۸
۵۰ فرآوردهای نسوز پارس فروش مواد اولیه نسوز ۸۷/۱۲۵۹۵ ۱۵۰۰+۲۰۰ ۱۳۸۷/۸/۱۴ ۱۳۸۸/۳/۲۷
۵۱ فرآورده های نسوز ایران بسته بندی پالت های آجر شامل تسمه کشی- وشیرینگ کردن،بسته بندی پالت های مواد ویژه با دستگاه استرج،بسته بندی جرم های یکپارچه ۴۸۱/۱   ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۵۲ مجتمع صنعتی فولاد اسفراین فروش آهن اسفنجی ۸۹۰۴۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۳/۷/۱۰ ۱۳۹۳/۹/۲۲
۵۳ فولاد اسفراین خرید خرسک وشالاکه ۲۴۳/k /91 ۱۰۰۰+۱۵۰۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ۱۳۹۲/۶/۱
۵۴ ­فولاد اسفراین خرید خرسک وشالاکه-آجرنسوز ۹۴/۰۱ ۱۰۰۰+۲۰۰۰+۵۰۰ ۱۳۹۴/۷/۲۱ ۱۳۹۵/۴/۴
۵۵ فولاد آلیاژی ایران خرید خرسک ۹۲۱۱۰۰۱۵ ۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ۱۳۹۳/۵/۲
۵۶ فولاد آلیاژی ایران خرید خرسک ۹۴۱۱۰۰۰۲ ۱,۸۰۰ ۱۳۹۴/۴/۱۵ ۱۳۹۵/۵/۱۵
۵۷ فولاد آلیاژی ایران خرید خرسک ۹۴۱۱۰۰۰۴ ۵,۰۰۰ ۱۳۹۴/۴/۱۵ ۱۳۹۵/۶/۱۵
۵۸ فولاد میبد خرید آجرنسوز ۱۸۳/۹ ۱,۲۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱/۵
۵۹ فولاد میبد خرید خرسک ۴۴۷/۸۷ ۵۰۰ ۱۳۸۷/۲/۱۷ ۱۳۸۷/۳/۱
۶۰ فولاد میبد خرید خرسک ۸۷/ق/۱۹۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۸۷/۵/۱۹ ۱۳۸۷/۹/۹
۶۱ فولاد میبد خرید خرسک ۴۴۵/۸۷ ۸۴۰ ۱۳۸۷/۲/۱۷ ۱۳۸۷/۳/۱
۶۲ فولاد میبد خرید چدن ۱۴۷۷/د/۸۹ ۲,۰۰۰ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۰/۳/۳۰
رديف شرکت طرف قرارداد موضوع قرارداد شماره قرارداد وزن (تن) تاریخ شروع تاريخ اتمام قرارداد
۶۳ فولاد زاگرس خرید خرسک ۲-۱۳۸۳۳۶ ۳,۰۰۰ ۱۳۸۷/۱۱/۷ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰
۶۴ فولاد زاگرس خرید چدن-شالاکه ۸۸/ب/ ۹۹۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۸۸/۳/۱۶ ۱۳۸۹/۴/۴
۶۵ فولاد زاگرس خرید خرسک ۲۰۰-۱۸۸۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۰/۷/۱۷ ۱۳۹۱/۲/۲

 

خلاصه ایی از بخش صادرات شرکت سرمدشمیم

ردیف

کشتی

نوع قرارداد

وزن(تن)

تاریخ

۱ MV Ping An Song پوسته اکسید ۲۷۰۰۰ ۱۳۹۴
۲ MV Hong Xun پوسته اکسید ۳۴۰۰۰ ۱۳۹۴
۳ MV LE LI پوسته اکسید ۳۰۰۰۰ ۱۳۹۵
۴ MV JIN DA پوسته اکسید ۳۲۰۰۰ ۱۳۹۵
۵ KSL DANYANG پوسته اکسید ۳۸۰۰۰ ۱۳۹۵
۶ KSL ANYANG پوسته اکسید ۳۹۰۰۰ ۱۳۹۵
۷ MV HONG HARVEST پوسته اکسید ۴۰۰۰۰ ۱۳۹۵

امیدواریم بتوانیم با همکاری های سازنده در پیشبرد اهداف عالیه صنایع ملی کوشا باشیم.

 

شـرکت سـرمد شـمیم سـپاهان